Informacja w sprawie odwołań

20 grudnia 2021

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej informuje, że ze względu naograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, w tym prowadzenieczęści zajęć w trybie zdalnym, bezpośredni kontakt telefoniczny zczłonkami Prezydium Komitetu Głównego może być obecnie utrudniony.Korespondencja napływająca drogą mailową jest jednak na bieżącoodczytywana i analizowana. W procedurze kwalifikacji do II etapu KomitetGłówny był zobligowany zapisami Regulaminu nakazującegoosiągnięcie przez Zawodnika co […]

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej informuje, że ze względu na
ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, w tym prowadzenie
części zajęć w trybie zdalnym, bezpośredni kontakt telefoniczny z
członkami Prezydium Komitetu Głównego może być obecnie utrudniony.
Korespondencja napływająca drogą mailową jest jednak na bieżąco
odczytywana i analizowana. W procedurze kwalifikacji do II etapu Komitet
Główny był zobligowany zapisami Regulaminu nakazującego
osiągnięcie przez Zawodnika co najmniej 50% punktów, co wyznaczyło
granicę kwalifikacji 50,00 pkt. W związku ze zgłaszanymi
zastrzeżeniami co do sposobu oceniania prac w różnych Okręgach, prace
zawodników są ponownie analizowane w celu zweryfikowania poprawności
ocen.