Olimpiada

Zawody Olimpiady Chemicznej organizowane są w celu rozwijania zainteresowania chemią i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodzież szkolną.

Olimpiada Chemiczna działa za zgodą Ministra Edukacji i Nauki, jest finansowana z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz podlega prawu oświatowemu.

Organizatorem Olimpiady Chemicznej jest Polskie Towarzystwo Chemiczne, którego Zarząd powołuje Komitet Główny Olimpiady Chemicznej (KG) na okres 3 lat określając zakres jego obowiązków. Przekazując całość zadań organizacyjnych Komitetowi Głównemu, Polskie Towarzystwo Chemiczne zachowuje sobie prawo nadzoru merytorycznego.

W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciele 13 Komitetów Okręgowych (KO). Prezydium Komitetu Głównego powołuje Kolegium Redakcyjne – zespół zajmujący się opracowywaniem zadań konkursowych wszystkich etapów zawodów. W pracach Kolegium Redakcyjnego, pracującego pod kierunkiem Przewodniczącego KG, nie uczestniczą nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

Jak przebiega Olimpiada?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na stronie: www.olchem.edu.pl do dnia 20.10.2023 r. oraz przesłać rozwiązania zadań wstępnych do odpowiedniego Komitetu Okręgowego do dnia 27.10.2023 r.

Zawody Olimpiady składają się z trzech etapów. Po ustaleniu listy laureatów danej edycji Olimpiady odbywa się dodatkowa kwalifikacja zawodników do reprezentowania Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO).)

Etap wstępny

– polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest dostępny na stronie internetowej Olimpiady począwszy od dnia uroczystego zakończenia poprzedniej Olimpiady. Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu należy rozwiązać zadania obowiązkowe części A folderu i przekazać je nauczycielowi, który je sprawdza. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail. Pozytywnie ocenione prace nauczyciel przesyła do odpowiedniego Komitetu Okręgowego Olimpiady do dnia 27.10.2023 r.

Etap I

– odbywa się pod koniec listopada i jest organizowany przez odpowiedni zamieszkania Komitet Okręgowy. Składa się tylko z części teoretycznej, która obejmuje 5 zadań (każde za 20 punktów, łącznie do zdobycia 100 punktów), które należy rozwiązać w określonym czasie (najczęściej jest to 300 minut – 5 godzin). Tematyka tego etapu zawodów obejmuje zagadnienia chemiczne zawarte w podręcznikach szkolnych, przy czym stopień trudności zbliżony jest do stopnia trudności zadań wstępnych z części A Informatora Olimpiady. Prace sprawdzane są przez odpowiedni Komitet Okręgowy, który kwalifikuje zawodników do II etapu Olimpiady. Wyniki ogłaszane są na początku grudnia (w tym roku 13.12.2023).

Etap II

– odbywa się w okolicach przełomu stycznia i lutego i jest organizowany również przez odpowiedni Komitet Okręgowy. Składa się z dwóch części (obejmujących dwa dni): teoretycznej i laboratoryjnej. Na pierwszą przypada 5 zadań (każde za 20 punktów, czyli łącznie 100 punktów), na których rozwiązanie jest wyznaczony ściśle określony czas – zwykle 300 minut (5 godzin). Tematyka zadań może pokrywać się z zagadnieniami z części B Informatora Olimpiady. Część laboratoryjna obejmuje natomiast analizę jakościową, którą należy wykonać w ciągu określonego czasu, na ogół 5 godzin. Prace sprawdzane są przez odpowiedni Komitety Okręgowe. Prace zawodników, którzy uzyskali wyniki bliskie granicy kwalifikacji punktowej, wyznaczonej przez Komitet Główny, są wysyłane do superrecenzji do Komitetu Głównego w Warszawie w celu ich ponownej weryfikacji i ustalenia ostatecznych list zawodników zakwalifikowanych do III etapu. Listy te ogłaszane są na przełomie lutego i marca (w tym roku 21.02.2024).

Etap III

– odbywa się na ogół na początku kwietnia. Są to zawody dwudniowe, organizowane przez Komitet Główny w Warszawie. Składają się z części teoretycznej ( 5 zadań po 20 punktów) i laboratoryjnej (dwa zadania obejmujące analizę jakościową i ilościową). Tematyka tego etapu może pokrywać się z materiałem z części B Informatora Olimpiady lub w niewielkim stopniu ją przekraczać. Prace są sprawdzane przez Komitet Główny i na podstawie wyników ustalane są listy laureatów i wyróżnionych (w przyszłym roku 10.04.2024).

Ośmiu zawodników, którzy uzyskają największą liczbę punktów obliczonych wg. wzoru zamieszczonego w regulaminie Olimpiady bierze udział w kursie przygotowawczym organizowanym przez Komitet Główny w Warszawie. Przy obliczaniu punktów brane są nie tylko wyniki z bieżącej olimpiady, ale również wyniki uzyskane przez zawodników w poprzednich olimpiadach, jeśli brali w nich udział.

Kurs kończy się dodatkowym postępowaniem konkursowym, które decyduje o wyborze 4 zawodników do udziału w IChO.

Zachęcamy do zapoznania się z folderem dla ucznia oraz odwiedzenia działu regulamin, gdzie znajdziecie więcej szczegółów.