Spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad

08 lipca 2024

W poniedziałek, 01.07.2024 r. odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad. Punktem wyjścia była trudna sytuacja finansowa wszystkich olimpiad (przedmiotowych i interdyscyplinarnych), wynikająca z drastycznego wzrostu kosztów organizacji olimpiad w ostatnich latach, przy jednoczesnym braku zapewnienia odpowiedniego dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ich organizację. Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z […]

W poniedziałek, 01.07.2024 r. odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad. Punktem wyjścia była trudna sytuacja finansowa wszystkich olimpiad (przedmiotowych i interdyscyplinarnych), wynikająca z drastycznego wzrostu kosztów organizacji olimpiad w ostatnich latach, przy jednoczesnym braku zapewnienia odpowiedniego dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ich organizację.

Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z organizacją olimpiad i pracą z uczniem zdolnym:


– skokowy wzrost nakładów finansowych na olimpiady, pozwalający na ich organizację na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym (od roku 2010 łączne nakłady na organizację licealnych olimpiad przedmiotowych wzrosły o ok. 24%, przy zwiększeniu liczby olimpiad oraz skumulowanej
inflacji w tym okresie prawie 60% i jednoczesnym dużo wyższym wzroście kluczowych kosztów organizacji olimpiad, takich jak zakwaterowanie czy
wyżywienie);
– umożliwienie organizacji w Polsce olimpiad międzynarodowych finansowanych ze środków budżetu państwa, gdyż są one znakomitą promocją Polski na
arenie międzynarodowej (oddzielna pula środków uzgadniana z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie się organizacji zawodów);
– wyasygnowanie centralnych środków budżetowych na organizację zajęć dodatkowych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, aby dać uczniom z
dowolnej szkoły w Polsce podobne szanse na rozwijanie swoich pasji, w szczególności udziału w olimpiadach;
– zapewnienie środków na nagrody dla opiekunów naukowych uczestników olimpiad;
– harmonizację przepisów dotyczących olimpiad juniorów i konkursów kuratoryjnych.

Rozmowa dotyczyła także przyszłego kształtu olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja przedstawionych postulatów oraz ich odzwierciedlenie w budżecie państwa już od 2025 roku pozwala żywić nadzieję na dalszy rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.